Чому потрібен політико-правовий нагляд за рішеннями громад з боку офісу префекта?

У цілому, абсолютно підтримуючи ідею запровадження контролю місцевих державних адміністрацій за законністю у діяльності органів місцевого самоврядування, хотілося б висловити деякі пропозиції щодо удосконалення представленого на обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України" У цілому, абсолютно підтримуючи ідею запровадження контролю місцевих державних адміністрацій за законністю у діяльності органів місцевого самоврядування, хотілося б висловити деякі пропозиції щодо удосконалення представленого на обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України"

1 вересня 2017 року в офісі Сумського підрозділу "Центру розвитку місцевого самоврядування" відбулося чергове засідання Комунікаційної платформи експертів ЦРМС з нашими партнерами, медіа, зацікавленими експертами, іншими бенефеціарами реформи децентралізації.

21199717 1151510258316550 8977349905340557603 o
1 вересня 2017 року в офісі Сумського підрозділу "Центру розвитку місцевого самоврядування" відбулося чергове засідання Комунікаційної платформи експертів ЦРМС з нашими партнерами, медіа, зацікавленими експертами, іншими бенефеціарами реформи децентралізації

 • щодо контрольних функцій держадміністрацій за рішеннями органів місцевого самоврядування
 • розширення прав ОТГ над землями за межами населених пунтків
 • спрощену процедуру приєднання сільських рад до міст обласного значення

На думку Дмитра Лук'янця, доктора юридичних наук, професора Харківського національного університету ім. В.Каразіна, консультанта Сумського підрозділу "Центру розвитку місцевого самоврядування" з питань децентралізації, є 5 основних причин необхідності запровадження контрольних функцій державних адміністрацій за рішеннями органів місцевого самоврядування:

 1. Реалізація Конституції України. Стаття 144 Основного закону говорить зокрема про те, що рішення ОМС з мотивів їх невідповідності Конституції та законам зупиняються в установленому законом порядку з одночасним зверненням до суду. Але чіткої процедури наразі не існує.
 2. Заповнення законодавчої прогалини, яка виникла внаслідок виключення у 2015 році з переліку функції Прокуратури функції щодо здійснення загального нагляду за законністю рішень ОМС.
 3. Реалізація Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а також програмних документів Уряду, Президента та Верховної Ради України, де передбачено зміні статусу місцевих держадміністрацій з органів загальної компетенції на контрольно-наглядові органи у системі виконавчої влади та у перспективі, після внесення змін до Конституції України, запровадження інституту префектів.
 4. Європейський досвід, який свідчить про те, що із збільшенням повноважень та ресурсів ОМС, виникає необхідність одночасного посилення контролю з боку держави щодо законності прийнятих ОМС рішень. Досвід країн, які йшли шляхом реформи місцевого самоврядування, свідчить, що такий нагляд убезпечує громади від багатьох помилок в ході децентралізації.
 5. Забезпечення територіальної цілісності держави. Маємо негативний досвід прийняття рішень окремими місцевими радами навесні 2014 року, а також деякі сьогоднішні рішення ОМС, які спрямовані на руйнування системи державного управління. В умовах зовнішньої агресії це може призвести до відходу від децентралізації та переходу до федералізації, що нав’язується нам ззовні.

21246488 1151510498316526 1248816698499187278 o copy1 вересня 2017 року в офісі Сумського підрозділу "Центру розвитку місцевого самоврядування" відбулося чергове засідання Комунікаційної платформи експертів ЦРМС з нашими партнерами, медіа, зацікавленими експертами, іншими бенефеціарами реформи децентралізації в Сумській області

У цілому, абсолютно підтримуючи ідею запровадження контролю місцевих державних адміністрацій за законністю у діяльності органів місцевого самоврядування, хотілося б висловити деякі пропозиції щодо удосконалення представленого на обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України" [далі – Проект].

 1. Щодо розмежування механізмів зупинення рішень нормативного та ненормативного характеру.

На нашу думку, найбільшу небезпеку з точки зору дотримання законності, несуть ненормативні акти, що приймаються органами місцевого самоврядування. В той самий час, представлений проект більшою мірою орієнтований на контроль за законністю актів нормативного характеру.

У рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) (Ріщення КСУ від 16 квітня 2009 року 
№ 7-рп/2009), Конституційний Суд України навів ознаки, що відрізняють рішення (акти) органів місцевого самоврядування нормативного характеру від рішень ненормативного (індивідуального) характеру.

На думку КСУ, до нормативних належать акти, які встановлюють, змінюють чи припиняють норми права, мають локальний характер, розраховані на широке коло осіб та застосовуються неодноразово, а ненормативні акти передбачають конкретні приписи, звернені до окремого суб'єкта чи юридичної особи, застосовуються одноразово і після реалізації вичерпують свою дію.

21167832 1151510661649843 6017728590269278459 o copy1 вересня 2017 року в офісі Сумського підрозділу "Центру розвитку місцевого самоврядування" відбулося чергове засідання Комунікаційної платформи експертів ЦРМС з нашими партнерами, медіа, зацікавленими експертами, іншими бенефеціарами реформи децентралізації в Сумській області

Крім того, КСУ зауважив, що ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання.

Відповідно до частини другої статті 144 Конституції України, рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

У наведеній нормі Конституції України йдеться про «зупинення рішень органів місцевого самоврядування», але, з урахуванням позиції КСУ, механізм зупинення для актів нормативного та актів ненормативного характеру має бути різним.

Стосовно актів нормативного характеру, дійсно, може бути використана конструкція «зупинення дії». В той самий час, така конструкція непридатна для актів ненормативного характеру. Як було вказано вище, ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування є актами одноразового застосування і вичерпують свою дію фактом їхнього виконання. Більш того, значна частина актів ненормативного характеру виконується автоматично, одночасно з набуттям ними чинності. Це, наприклад, рішення про призначення на посаду, про надання в оренду земельних ділянок, про виділення коштів на якісь потреби тощо. В силу зазначених обставин дію таких актів неможливо зупинити, оскільки відповідний юридичний факт виникає автоматично і не потребує вчинення яких-небудь дій.

21167706 1151510504983192 1858795624505455083 o copy1 вересня 2017 року в офісі Сумського підрозділу "Центру розвитку місцевого самоврядування" відбулося чергове засідання Комунікаційної платформи експертів ЦРМС з нашими партнерами, медіа, зацікавленими експертами, іншими бенефеціарами реформи децентралізації в Сумській області

З огляду на це, відносно ненормативних актів органів місцевого самоврядування доцільно застосувати конструкцію "зупинення виконання". Відтак для нормативних актів буде діяти конструкція "зупинення дії", а для ненормативних – "зупинення виконання".

Таке положення жодним чином не буде суперечити Конституції України, оскільки у статті 144 йдеться про зупинення рішень без уточнення того, яким чином таке зупинення відбувається. У загальному вигляді зупинення здійснюється з метою недопущення настання правових наслідків прийняття відповідного рішення (акту). І, як раз, правові наслідки не будуть наставати у разі зупинення дії рішення нормативного характеру і зупинення виконання рішення ненормативного характеру.

 1. Щодо строків, протягом яких здійснюється зупинення рішень органом державного контролю та принцип "мовчазної згоди".

На нашу думку, варто звернути увагу на той факт, що Проектом передбачено зупинення дії акту не пізніше як на тридцятий день після набрання рішенням чинності. Це, знову ж таки, цілком справедливо для рішень нормативного характеру. Проте цей строк є надто великим для актів ненормативного характеру. Наприклад, якщо місцевою радою прийнято незаконне рішення про надання суб’єкту господарювання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення під комерційну забудову, то протягом 30 днів вже буде укладено відповідний договір оренди і зупинення зазначеного рішення не буде мати ніякого сенсу, оскільки рішення вже буде виконаним і тим самим вичерпає свою дію.

Відтак, на нашу думку, необхідно запровадити законодавче відтермінування виконання рішень ненормативного характеру на строк, необхідний для перевірки його законності. Цей строк має бути порівняно невеликим, щоб не порушувати прав осіб, в інтересах яких таке рішення приймається. Це може бути, наприклад строк у п’ять робочих днів.

При цьому, було б доцільним використати принцип "мовчазної згоди" стосовно відновлення можливості виконання рішення ненормативного характеру. Це може виглядати, наприклад, таким чином: "Акти ненормативного характеру, прийняті органом місцевого самоврядування, підлягають виконанню через п’ять робочих днів після їх оприлюднення, якщо протягом цього строку орган державного контролю не прийняв рішення про зупинення їх виконання. Це правило не поширюється на акти, прийняті з метою негайного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків".

21248339 1151508864983356 1521327869919041912 o copy1 вересня 2017 року в офісі Сумського підрозділу "Центру розвитку місцевого самоврядування" відбулося чергове засідання Комунікаційної платформи експертів ЦРМС з нашими партнерами, медіа, зацікавленими експертами, іншими бенефеціарами реформи децентралізації в Сумській області

 1. Щодо контролю за змістом проектів рішень органів місцевого самоврядування на їх відповідність Конституції та законам України.

На нашу думку, ефективність державного контролю за законністю діяльності органів місцевого самоврядування може бути підвищена за рахунок створення механізму реагування на невідповідність Конституції чи законам України проектів рішень органів місцевого самоврядування. Безумовно, тотальний аналіз усіх проектів рішень забезпечити неможливо, але проекти рішень по ключовим питанням діяльності органів місцевого самоврядування можуть бути оцінені з точки зору їх відповідності закону.

Це можна зробити за допомогою норм, приблизно такого змісту:

Органи державного контролю мають право здійснювати оцінку проектів рішень органів місцевого самоврядування, оприлюднених у передбачений законом спосіб, на відповідність Конституції та законам України.

Якщо органом державного контролю буде виявлено невідповідність проекту рішення органу місцевого самоврядування вимогам Конституції або законів України, орган державного контролю направляє до відповідного органу місцевого самоврядування попередження про необхідність приведення проекту рішення у відповідність до Конституції та законів України.

У разі, якщо після отримання попередження проект рішення не був приведений у відповідність з Конституцією та законами України, про наявність такого попередження та його зміст має бути поінформований відповідний орган місцевого самоврядування безпосередньо перед розглядом питання щодо розгляду такого проекту. Обовязок щодо такого інформування покладається на особу головуючу на засіданні органу місцевого самоврядування.  

21200461 1151508791650030 1271932461699624338 o copy1 вересня 2017 року в офісі Сумського підрозділу "Центру розвитку місцевого самоврядування" відбулося чергове засідання Комунікаційної платформи експертів ЦРМС з нашими партнерами, медіа, зацікавленими експертами, іншими бенефеціарами реформи децентралізації в Сумській області

 1. Щодо запобігання зловживання органом державного контролю своїми контрольними повноваженнями.

Важливим моментом організації контролю за законністю актів органів місцевого самоврядування, на нашу думку, є створення механізму запобігання зловживання органом державного контролю своїми контрольними повноваженнями.

Це можна зробити за допомогою норм, приблизно такого змісту:

Рішення органів державного контролю про зупинення дії чи виконання рішень органів місцевого самоврядування, а також попередження про необхідність приведення проекту рішення у відповідність до Конституції та законів України мають бути обґрунтованими та містити чіткі вказівки на те, які положення рішення чи проекту рішення не відповідають Конституції або законам України і в чому полягає така невідповідність.

Не обґрунтовані рішення органів державного контролю про зупинення дії чи виконання рішень органів місцевого самоврядування є нікчемними та не тягнуть юридичних наслідків.

 1. Щодо актів змішаного характеру.

У практиці діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування зустрічаються випадки, коли прийняте рішення одночасно містить нормативно-правові положення, а також положення індивідуального характеру. Для уникнення можливих суперечок щодо природи таких актів, на нашу думку, було б доцільним запровадження норми приблизно такого змісту:

У разі, якщо рішення органу місцевого самоврядування одночасно містить нормативно-правові положення, а також положення індивідуального характеру, до них застосовуються визначені цією статтею правила для актів нормативно-правового характеру чи актів індивідуального характеру в залежності від того, в якій частині таке рішення не відповідає Конституції або законам України.

Для більш зручного сприйняття змісту наведених пропозицій, додаємо проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України" із запропонованими правками.

21167750 1151509074983335 7049309230177614022 oДмитро Лук’янець, доктор юридичних наук, професор Харківського національного університету ім. В. Каразіна, радник з питань децентралізації Сумського підрозділу "Центру розвитку місцевого самоврядування" [2017 р.]

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

В. ГРОЙСМАН

“     ”                     2017 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
здійснення державного контролю за відповідністю рішень органів
місцевого самоврядування Конституції та законам України
____________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) частину другу статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35 - 37, ст. 446) доповнити абзацом такого змісту:

“У випадках, встановлених законом, рішення органу місцевого самоврядування може бути оскаржене також Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, місцевою державною адміністрацією.”;

2) у статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

частину п’яту викласти в такій редакції:

“5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх оприлюднення.

Рішення органів місцевого самоврядування підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті відповідної місцевої ради чи в інший спосіб, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”.”;

доповнити статтю частинами тринадцятою — двадцять третьою такого змісту:

“13. Рішення органів місцевого самоврядування підлягають державному контролю (крім рішень, контроль за законністю яких здійснюється центральними органами виконавчої влади на підставі та у порядку, що визначені іншими законами) на предмет їх відповідності Конституції або законам України.

Органом, що здійснює державний контроль за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції або законам України (далі — орган державного контролю) є:

1) щодо рішень сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради та її виконавчих органів — відповідна районна державна адміністрація;

2) щодо рішень міської, районної у місті (міста обласного значення) ради та її виконавчих органів; сільської, селищної, міської ради та її виконавчих органів села, селища, міста, що розташоване на території юрисдикції міської ради міста обласного значення; сільської, селищної, міської ради та її виконавчих органів об’єднаної територіальної громади, районної ради — відповідна обласна державна адміністрація;

3) щодо рішень Севастопольської міської, районної у місті Севастополі ради (у разі її утворення) та її виконавчих органів; сільської, селищної, міської ради та її виконавчих органів села, селища, міста, що розташоване на території юрисдикції Севастопольської міської ради, – Севастопольська міська державна адміністрація;

4) щодо рішень міської (міста республіканського значення Автономної Республіки Крим) ради та її виконавчих органів; сільської, селищної, міської ради та її виконавчих органів села, селища, міста, що розташоване на території юрисдикції міської ради міста республіканського значення Автономної Республіки Крим, — Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим;

5) щодо рішень Київської міської ради та її виконавчого органу, обласної ради — центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України.

 1. Дія рішень нормативно-правового характеру або виконання рішень ненормативного характеру, прийнятих органами місцевого самоврядування, зупиняється з мотивів невідповідності цих актів Конституції чи законам України у встановленому цим Законом порядку з одночасним зверненням до адміністративного суду з позовом про визнання такого акту чи його частини протиправними та скасування.
 1. Акти ненормативного характеру, прийняті органом місцевого самоврядування, підлягають виконанню через п’ять робочих днів після їх оприлюднення, якщо протягом цього строку орган державного контролю не прийняв рішення про зупинення їх виконання. Це правило не поширюється на акти, прийняті з метою негайного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків.

У разі виявлення невідповідності рішення ненормативного характеру, прийнятого органом місцевого самоврядування, Конституції або законам України, орган державного контролю зупиняє його виконання і протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про зупинення виконання звертається до адміністративного суду з позовом про визнання акту органу місцевого самоврядування протиправним та його скасування.

У разі, якщо орган державного контролю прийняв рішення про зупинення виконання акту органу місцевого самоврядування, але протягом встановленого цією статтею строку не звернувся до адміністративного суду з відповідним позовом, рішення про зупинення виконання втрачає чинність.

 1. У разі виявлення невідповідності рішення нормативно-правового характеру, прийнятого органом місцевого самоврядування, Конституції або законам України, орган державного контролю не пізніш як на тридцятий день після набрання рішенням чинності зупиняє його дію в цілому чи в частині.

Акт органу державного контролю про зупинення дії рішення органу місцевого самоврядування набуває чинності з дати звернення органу державного контролю до адміністративного суду з позовом про визнання такого рішення протиправним та його скасування повністю чи у частині.

 1. Орган державного контролю має право запитувати від органу місцевого самоврядування документи та інформацію, на підставі яких прийнято відповідне рішення. Орган місцевого самоврядування зобов’язаний надати такі документи та інформацію у строк, визначений органом державного контролю. В такому випадку перебіг строків, визначених абзацом першим частини п’ятнадцятої та абзацом першим частини шістнадцятої цієї статті, зупиняється до надходження необхідних документів та інформації.
 1. Інформація щодо рішення про зупинення органом державного контролю дії чи виконання рішення органу місцевого самоврядування та щодо відповідного звернення до суду підлягає обов’язковому негайному оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу державного контролю та в інший спосіб, передбачений Законом України “Про доступ до публічної інформації”. Відповідний орган місцевого самоврядування також повинен розмістити інформацію про зупинення дії чи виконання його рішення органом державного контролю на веб-сайті, на якому здійснюється офіційне оприлюднення актів органу місцевого самоврядування, а також оприлюднити таку інформацію в інший спосіб, передбачений Законом України “Про доступ до публічної інформації”.
 2. Зупинення виконання рішення органу місцевого самоврядування має наслідком обов’язковість зупинення виконання будь-якими фізичними та юридичними особами такого рішення, заборону здійснення визначених таким рішенням повноважень, неможливість настання будь-яких юридично значущих наслідків у разі застосування зазначеного рішення та заборону відчуження об’єкта нерухомого майна або передачі прав на об’єкт нерухомого майна, якщо відповідне право виникло на підставі такого рішення, — до часу вирішення відповідного спору судом.
 3. Зупинення дії рішення органу місцевого самоврядування, здійснене органом державного контролю, триває:

1) до розгляду адміністративним судом питання про забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії рішення органу місцевого самоврядування чи його окремих положень, що оскаржуються, за наявності відповідного клопотання органу державного контролю;

2) до набрання законної сили ухвалою адміністративного суду про повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі;

3) до відкриття адміністративним судом адміністративної справи за позовною заявою органу державного контролю у разі відсутності його клопотання про забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії рішення органу місцевого самоврядування чи його окремих положень, що оскаржуються.”

 1. Органи державного контролю можуть здійснювати оцінку проектів рішень органів місцевого самоврядування, оприлюднених у передбачений законом спосіб, на відповідність Конституції та законам України.

Якщо органом державного контролю буде виявлено невідповідність проекту рішення органу місцевого самоврядування вимогам Конституції або законів України, орган державного контролю направляє до відповідного органу місцевого самоврядування попередження про необхідність приведення проекту рішення у відповідність до Конституції та законів України.

У разі, якщо після отримання попередження проект рішення не був приведений у відповідність з Конституцією та законами України, про наявність такого попередження та його зміст має бути поінформований відповідний орган місцевого самоврядування безпосередньо перед розглядом питання щодо розгляду такого проекту. Обов’язок щодо такого інформування покладається на особу головуючу на засіданні органу місцевого самоврядування.  

 1. Рішення органів державного контролю про зупинення дії чи виконання рішень органів місцевого самоврядування, а також попередження про необхідність приведення проекту рішення у відповідність до Конституції та законів України мають бути обґрунтованими та містити чіткі вказівки на те, які положення рішення чи проекту рішення не відповідають Конституції або законам України і в чому полягає така невідповідність.

Не обґрунтовані рішення органів державного контролю про зупинення дії чи виконання рішень органів місцевого самоврядування є нікчемними та не тягнуть юридичних наслідків.

 1. У разі, якщо рішення органу місцевого самоврядування одночасно містить нормативно-правові положення, а також положення індивідуального характеру, до них застосовуються визначені цією статтею правила для актів нормативно-правового характеру чи актів індивідуального характеру в залежності від того, в якій частині таке рішення не відповідає Конституції або законам України.“

3) у Законі України “Про місцеві державні адміністрації” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20—21, ст. 190 із наступними змінами):

статтю 16 доповнити пунктом 17 такого змісту:

“17) відповідністю Конституції та законам України рішень органів місцевого самоврядування.”;

статтю 25 доповнити пунктом 42 такого змісту:

“42) здійснює державний контроль щодо рішень органів місцевого самоврядування на предмет їх відповідності Конституції та законам України; зупиняє дію рішень органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до адміністративного суду;”;

статтю 28 доповнити пунктом 11 такого змісту:

“11) запитувати від органу місцевого самоврядування документи та інформацію, на підставі яких прийнято рішення органом місцевого самоврядування, щодо якого здійснюється державний контроль;”;

4) частину першу статті 6 Закону України “Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 158) доповнити пунктом “ґ” такого змісту:

“ґ) здійснює державний контроль щодо рішень органів місцевого самоврядування на предмет відповідності Конституції та законам України; зупиняє дію рішень органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до адміністративного суду;”;

5) частину другу статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314; 2015 р., № 25, ст. 192) доповнити реченням такого змісту: “У разі відсутності у сільської, селищної, міської ради та її виконавчих органів офіційного веб-сайта Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, районна чи обласна державна адміністрація зобов’язані за зверненням сільської, селищної, міської ради та її виконавчих органів оприлюднювати рішення відповідних органів місцевого самоврядування на офіційному веб-сайті Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, відповідної місцевої державної адміністрації. Рішення сільської, селищної, міської ради та її виконавчих органів, що розташовані на території юрисдикції міста обласного значення, можуть оприлюднюватися на офіційному веб-сайті міської ради міста обласного значення.”;

6) частину першу статті 5 Закону України “Про судовий збір” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) доповнити пунктом 18 такого змісту:

“18) позивачі — за подання позовів у справах щодо здійснення державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України.”.

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова
Верховної Ради України

1

2